voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

SLF houdt zorgen over stabiliteit nieuw college van Gedeputeerde Staten

Home / nieuwsberichten

SLF houdt zorgen over stabiliteit nieuw college van Gedeputeerde Staten

Wij hebben helaas moeten constateren dat er nog weinig is waar deze coalitie zich ECHT aan wil binden met dit akkoord kunnen wij letterlijk alle kanten op.

Onze reactie zal zich beperken tot 5 punten uit dit coalitieakkoord:

 1. Dierenwelzijn Oostvaardersplassen
 2. Participatie
 3. Ganzenpopulatie
 4. Medebewind
 5. stabiliteit college van GS

1:    OVP

EINDELIJK EINDELIJK EINDELIJK wordt het falende beleid in de Oostvaardersplassen van de afgelopen jaren erkent!

Dit falende beleid had dramatische gevolgen!

Het heeft geleid dat vele grote grazers zijn gestorven aan een vreselijke HONGERSDOOD en heeft ook tot veel landelijke en regionale maatschappelijke onrust gezorgd. Fijn dat mijn motie van toentertijd bij de behandeling van het rapport van Geel toch nog door het komende college wordt uitgevoerd  ‘Om niet uit te gaan van de gemiddelde conditie score maar van de feitelijke conditie score van de grote grazers te hanteren’. Toentertijd werd mijn motie daartoe nog door gedeputeerde Hofstra afgeschoten (evenals duizenden herten daarna)
SterkLokaalFlevoland spreekt dan ook de wens uit dat er een dialoog komt tussen Provincie, Staatsbosbeheer en al die mensen die de afgelopen jaren een groot hart hebben getoond voor het welzijn van dieren in de OVP.

2:    participatie
‘Van en voor en door burgers’’ en We betrekken onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij wat we doen, hebben we in het coalitieakkoord mogen lezen.

De reactie van SLF daarop is: Doe wat je zegt dan jok je nooit!
Wij gaan er dan ook vanuit, dat dit participatie traject ook uitganspunt is bij het maken van de nieuwe prestatieafspraken met de terreinbeheerders van de OVP en dat de eerder genoemde dierenvrienden ook daadwerkelijk betrokken gaan worden, zodat de strijdbijl tussen de z.g. hooi-gooiers en Staatsbosbeheer voorgoed kan worden begraven.

3:    Ganzenpopulatie

 • Goed om te lezen dat u samen met de omringende provincies gaat werken aan een gezamenlijk plan, om overlast en schade door ganzen te verminderen.
 • Denkt u daarbij dan ook, buiten de landbouw aub ook aan de tienduizenden ganzen in de OVP die letterlijk alles wegvreten voor de hoeven van de grote grazers.

4     Medebewind

We hebben geconstateerd dat er weinig concreets is opgenomen over de 8e kerntaak van de provincie namelijk medebewind. Dit betreft dus de uitvoerende taken opgelegd door het Rijk.

 • Spreidingswet (gaan we als provincie meewerken om de gemeenten te dwingen vluchtelingen en asielzoekers op te vangen?
 • Huisvesting statushouders, gaan we de gemeenten dwingen of ze wel of geen voorrang geven op de toch al krappe huizenmarkt?
 • Landbouw- en stikstofwet, gaan we die al dan niet met dwang en/of sancties uitvoeren?

5     Stabiel college?

 • Veel CU-leden hebben hun ongenoegen geuit over dat de CU zitting neemt in dit college.
 • Ook prominente partijgenoten o.a. landelijke en regionale partijbesturen, de Ministers Schouten en Adema, Tweede Kamer leden
 • en niet te vergeten de jongeren afdeling
 • waren op zijn zachts gezegd niet gecharmeerd van het ambitieniveau van de Statenfractie Flevoland en de heer Hofstra van de Christen Unie.

Sterk lokaal Flevoland maakt zich daarom ernstig zorgen over de stabiliteit van dit college.

 • Mede omdat de partijtop van de CU heeft aangekondigd op het aankomende landelijk congres (november) de deelname van de CU Flevoland in het college, als specifiek punt op de agenda te plaatsen en aan de leden ter beoordeling voor te leggen.
 • De uitkomsten van dat agendapunt zouden nog wel eens consequenties kunnen hebben op de samenstelling en dus de stabiliteit van het Flevolandse college.

Concluderend zijn wij content met deze coalitie, maar houden de zorg over de stabiliteit, met name ook door een presentatie van een kandidaat gedeputeerde.

Tot slot
Samen met alle partijen wil SterkLokaalFlevoland graag de komende jaren constructief mee- en samenwerken aan een nog mooier Flevoland en krachtige ‘vitale samenleving, niet als ‘oppositiepartij’ maar als een ‘niet coalitiepartij’.

Meld je aan bij onze partij en word lid!