voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Onze speerpunten

Home / Onze speerpunten

Onze speerpunten

ALS WE STOPPEN MET PRATEN
EN BEGINNEN MET LUISTEREN
DAN BEGINT HET LEREN HOE HET BETER KAN!

                             WAT WIL STERKLOKAALFLEVOLAND BEREIKEN OP HET GEBIED VAN:

Immigratie & Arbeidsmigranten

 1. De instroom van asielzoekers beperken door vluchtelingen zo veel als mogelijk op te vangen in hun eigen regio.
 2. Geen voorrang  statushouders op de woningmarkt.
 3. Asielzoekers dienen een economische bijdrage te leveren aan onze samenleving.
 4. Gemeenten verlenen geen medewerking aan illegaliteit.
 5. Wij zijn tegen de invoering van de Spreidingswet.
 6. Wij bieden geen huisvesting aan vluchtelingen uit veilige landen.
 7. Arbeidsmigranten wonen in het buitengebied en niet in bestaande wijken.

Wonen

 1. Het bouwen van 100.000 betaalbare en levensloopbestendige woningen dient uitvoering aan gegeven te worden.
 2. Woonkansen voor starters, studenten, senioren en chronisch zieken dienen te worden vergroot.
 3. De lange wachtlijsten bij de woningbouw coöperaties wordt met stimuleringsgelden verkleind.
 4. Bevorderen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO’s).
 5. Stimuleren van levensloop bestendig wonen inclusief zorg.
 6. De Eemvallei (Noorderwold) zien wij als een mogelijke bouwlocatie om snel, betaalbaar en duurzaam in de ‘mix’ woningen te bouwen.
 7. Als je woning koopt heb je ook de verplichting om er in te gaan wonen.
 8. Almere Pampus wordt niet gebouwd zonder de IJmeerverbinding.

Werkgelegenheid, Economie & Sociale Leefbaarheid

 1. Jonge ondernemers van visserij- en  agrarische familie bedrijven die  door saneringen binnen hun sector niet verder kunnen worden krachtig ondersteund;
 2. Geen verplichte sanering (uitkopen) van familiebedrijven in de visserij en agrarische sector;
 3. Er wordt werk gemaakt voor de personeel tekorten in de zorgsector in de breedste zin des woord;
 4. Werkgevers krijgen loonsubsidie om mensen aan te nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
 5. Investeren in laaggeletterdheid en tegengaan vroegtijdige schoolverlaters;
 6. Voer ambachtsscholen opnieuw in;
 7. Invoering van structureel overleg met bedrijfsleven en HBO dependances in diverse sectoren. Bijvoorbeeld Toerisme, Horeca, Zorg en Innovatie;
 8. Stimuleer bedrijven die technische innovatie doorvoeren.

Herstel van het Zorgaanbod

 1. Onderzoek terugkeer basisziekenhuis in Noordoostpolder (adherentie wordt 150.000+);
 2. Stimuleer levensloop bestendig wonen, thuiszorgprojecten
 3. Visplaatsen voor ouderen hoort daarbij;
 4. Versterk Gemeentelijke mantelzorginitiatieven;
 5. Versterking expertise jeugd- en gezinsteams bij problematiek in de Jeugdzorg.

Provinciale Infrastructuur

 1. Spoedige aanleg Lelylijn;
 2. Geen ‘verstening’ op duurzame landbouwgrond;
 3. Lelystad-NS Station Zuid (aansluiting op bestaand spoor);
 4. Verdubbeling spoortracé Lelystad-Amsterdam voor betere doorstroming;
 5. Aanleg IJmeer verbinding (Amsterdam-Almere) voor metro/trein/auto;
 6. Realisering 2de NS-station Lelystad Zuid
 7. Rechtstreekse verbinding intercity Lelystad Almere Utrecht;
 8. Versterking openbaar vervoer voorzieningen
 9. Opening luchthaven Lelystad bespoedigen tevens inzetten voor Cargovervoer;
 10. Gratis busvervoer in daluren voor gepensioneerden en studenten;
 11. Rechtstreekse busverbinding Zeewolde-Lelystad (regiovervoer);
 12. Veerpont Zeewolde-Harderwijk voor fietsers en voetgangers;
 13. Busverbinding Lelystad-Enkhuizen.
 14. Snelle oplossingen verkeersdoorstroming N50.

Natuur & Biodiversiteit

 1. Meer stadsnatuur;
 2. Landbouwgrond blijft landbouwgrond;
 3. Verantwoord beheer van grofwild en grote grazers in de Oostvaardersplassen door toekomstig reduceren van o.a. de hekrunderen en Konik paarden tot een aanvaardbaar aantal (prikpil/verplaatsen);
 4. Alle honden en katten moeten worden gechipt, zodat de dierenasiels minder problemen hebben hun baasjes terug te vinden;
 5. Stimuleren biologische landbouw;
 6. GEEN verplichte sanering boeren- en visserijbedrijven;
 7. Géén Wolf in Flevoland. (Nul-optie);
 8. Jarenlange dierenleed in de Oostvaardersplassen tegen gaan door uitplaatsing van alle Heckrunderen. 

Energie

 1. Onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van Waterstof in Flevoland.
 2. Windparken dienen gesaneerd te worden tot maximaal 300 stuks en 1 wiek zwart ter bescherming van de vogels.
 3. Onderzoeken stimuleren naar compensabele alternatieve energie.
 4. Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op kostbare landbouwgrond.
 5. Bevorderen van aanleg  ‘wijk-batterijen’ en bij bedrijventerreinen voor opslag geleverde stroom door zonnepanelen en windmolens.
 6. Agrariërs verdienen co2 compensatie voor het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfspanden.

Cultuur & Cultureel erfgoed

 1. Investeren in Cultureel (Wereld)erfgoed;
 2. Bescherm archeologische vondsten en bouwwerken van  cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde.
 3. Bevorderen van toneel- , muziek- en zang als vrijetijdsbesteding.
 4. Onderzoek naar geschikte locaties voor meer buiten-theaters en muziekkoepels.

Toerisme & Recreatie

 1. Versterking van Cultureel (wereld)erfgoed (Schokland);
 2. Meer uitdragen van kunst & cultuur, natuur, (watersport)sport en archeologie;
 3. Aanleg Randmeer Noordoostpolder (Vollenhove/Blokzijl/Kuinre)

Sport en Recreatie

 1. Ruim 53% van de Flevolanders is te zwaar. Stimuleren tot bewegen is één van de aandachtspunten in het beleid voor de komende jaren;
 2. De beweegnorm van de Flevolanders moet naar minimaal het landelijk gemiddelde;
 3. Iedere Flevolander moet plezier kunnen beleven aan sport, ongeacht welke belemmeringen dan ook;
 4. Duurzame sportinfrastructuur: eind 2027 zijn alle sportverenigingen benaderd en geholpen bij het energieneutraal maken van hun sportaccommodaties;
 5. Motorische vaardigheid is ook van belang voor een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van onze inwoners;
 6. Topsport is hard nodig in de provincie. Zonder topsport geen breedtesport (en vice versa).
 

Bestuurlijke vernieuwing

 1. Kandidaat gedeputeerden dienen te solliciteren;
 2. Kandidaten dienen (vertrouwelijk) hun CV ter inzake te leggen voor Provinciale Staten;
 3. Bij megalomane risicoprojecten bestuurders aansprakelijk stellen voor mismanagement;
 4. Voer referendum in bij grote projecten.
 1. Verhoging/inflatie opcenten Motorijtuigenbelasting bevriezen voor komende jaren, beter om deze belasting te verlagen;
 2. Uitgaven van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie;
 3. Geen investeringen anders dan in Flevoland en binnen de taakstelling van de provincie.
 4. Sluitende (meerjaren)begroting is altijd een vereiste.
 5. Wij zijn tegen lastenverzwaring in elke vorm voor onze Flevolanders.
 6. Subsidies mogen in Flevoland nooit hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.
 7. Onze fractie van de Eerste Kamer en onze lokalen zijn voor afschaffing van de hondenbelasting.
 8. Er komt een fonds om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, vrijwilligerswerk te stimuleren en de eenzaamheid te bestrijden.

Veiligheid

 1. Strenge handhaving op vernieling, baldadigheid in de openbare ruimten.
 2. Vernielingen worden altijd verhaald op de dader(s).
 3. In heel Flevoland dienen ambulances, brandweer en politie binnen de wettelijke tijden ter plaatse te zijn;
 4. Bedreigingen geuit tegen personeel van deze diensten en tegen politici worden streng aangepakt.
 5. Er komt een verbetert integraal veiligheids-handhavingsplan.
 6. Streng repressief toezicht van de omgevingsdienst op vervuilende bedrijven.
 7. De veiligheid in de steden Almere en Lelystad dient gewaarborgd te zijn.
 8. Op gebieden waar dit noodzakelijk wordt geacht is cameratoezicht toegestaan.
 9. Alle hulpdiensten worden uitgerust met een bodycam.
 

Financiën & Subsidies

 1. Verhoging/inflatie opcenten Motorijtuigenbelasting bevriezen voor komende jaren, beter om deze belasting te verlagen;
 2. Uitgaven van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie;
 3. Geen investeringen anders dan in Flevoland.
 4. Sluitende meerjaren-begroting is altijd een vereiste.
 5. Wij zijn tegen lastenverzwaring in elke vorm voor onze Flevolanders.
 6. Subsidies mogen in Flevoland nooit hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.
 7. Onze fractie van de Eerste Kamer en onze lokalen zijn voor afschaffing van de hondenbelasting.
 8. Er komt een fonds om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, vrijwilligerswerk te stimuleren en de eenzaamheid te bestrijden.