voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Definities

a. Privacy beleid : dit privacy beleid;
b. Gebruiker : iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: de vereniging Sterk Lokaal Flevoland te Lelystad.
d. Website : de website onder www.sterklokaalflevoland.nl

Algemeen

a) In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
b) De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

a) Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek tot toelating als lid van Verantwoordelijke, een vraag of opmerking bij Verantwoordelijke achterlaat, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke.
b) Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt: het bedrijven van politieke activiteiten binnen de gemeente Lelystad.
c) Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
d) Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
e) Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
f) Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten of activiteiten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn.
g) Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Minderjarigen

a) In sommige gevallen vraagt Verantwoordelijke expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken.
b) Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

a) Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
a. de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen, of Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

a) De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking of overdracht van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
b) Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleid wissen kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op voorzitter@sterklokaalflevoland.nl.
c) Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan voorzitter@sterklokaalflevoland.nl.

Bewaartermijn

Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een SSL verbinding en versleutelde opslag van de persoonsgegevens.

Wijzigingen in het Privacy beleid

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 11 februari 2022.

“Eenheid door verscheidenheid”