voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Verslag Provinciale Staten van SLF 29-5-2024

Home / nieuwsberichten

Verslag Provinciale Staten van SLF 29-5-2024

Op 29 mei 2024 waren Lex Ruyssenaars, fractievoorzitter en Statenlid, en Jolande Prins, fractiemedewerker, aanwezig in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad. Helaas bleek het provinciehuis, ondanks zijn pracht, lek te zijn. Boven de zitplaatsen van D66 en CDA lekte het water. Bij de griffie werd een tent opgezet, terwijl achterin de zaal extra tafels werden geplaatst voor de fracties van CDA en D66. Zij hadden geen microfoon en moesten steeds naar de interruptiemicrofoon lopen om het woord te voeren.

Tijdens het fractievoorzittersoverleg wilden PvdA/GroenLinks een motie indienen tegen islam fobie en antisemitisme. Alle andere fractievoorzitters verzochten hen deze motie niet op de agenda te zetten, omdat dit buiten onze bevoegdheid valt en ongewenste discussies zou uitlokken. Desondanks stond de motie toch op de agenda.

JA21 diende vervolgens een ordevoorstel in om de motie van de agenda te halen. Met uitzondering van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren, stemden alle fracties hiermee in, waardoor de motie uiteindelijk van de agenda werd verwijderd.

De agenda van de vergadering was overvol en kon niet volledig worden afgewerkt. Onderwerpen van bespreking waren onder andere het participatiebeleid, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Omgevingsdienst. Er werden vele moties en amendementen ingediend.

Sterk Lokaal Flevoland heeft twee amendementen met betrekking tot de MRA mede ingediend, die beide werden aangenomen. Dit was een mooi succes. In het eerste amendement benadrukten wij opnieuw dat de IJmeerverbinding een volwaardige verbinding moet zijn, inclusief autoverkeer. Het tweede amendement gaf aanvullende zienswijzen mee aan het college en werd breed ondersteund door meerdere partijen.

Bij de bespreking van de Omgevingsdienst diende de BBB een motie in om het ganzenbestand in landbouwgebieden te monitoren en maatregelen te nemen tegen overlast. Ik heb de gedeputeerde gevraagd of dit monitoringsgebied kon worden uitgebreid naar steden en dorpen in Flevoland, waar ganzen ook overlast veroorzaken. Na toezeggingen van de gedeputeerde aan zowel BBB als ons, werd de motie ingetrokken. De toezegging was opnieuw een mooi resultaat voor Sterk Lokaal Flevoland.

Meld je aan bij onze partij en word lid!