voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Betoog fractievoorzitter ‘Bestuurlijke vernieuwing’

Home / nieuwsberichten

Betoog fractievoorzitter ‘Bestuurlijke vernieuwing’

‘Ik wilde aan het begin van dit debat aftrappen om met u te delen wat SterkLokaal vindt van de uitspraken gedaan door oud-gedeputeerde van den Berg bij Urk FM die schadelijk zijn voor het aanzien van de politiek in het algemeen en voor de provincie in het bijzonder. Dat ga ik dus niet doen, omdat dit weer negatieve publiciteit zou generen voor het bestuur van Flevoland.

Bestuurlijke vernieuwing in Flevoland:
Een Noodzaak mede naar aanleiding van het ontslag van Gedeputeerde Van den Berg van de BBB en diens Wachtgeldregeling. In Flevoland heeft recentelijk het ontslag van Gedeputeerde Van den Berg de aandacht gevestigd op de bestuurlijke vernieuwing die naar onze mening broodnodig is in onze provincie. Dit ontslag en de daaropvolgende toekenning van een wachtgeldregeling hebben vragen doen rijzen over transparantie, verantwoording en efficiëntie in ons regionale bestuur. Immers ontslag indienen voor 1 oktober had de ontslagen gedeputeerde een half jaar wachtgeld tegoed en na 1 oktober krijgt hij 2 jaar wachtgeld. Dit roept op tot een diepgaande discussie hoe de coalitie en BBB in het bijzonder en PS in het algemeen aankijken naar de bestuurlijke vernieuwing in Flevoland.

In mijn betoog in eerste termijn zal ik weergeven hoe SLF daar tegenaan kijkt:

Transparantie is essentieel om het vertrouwen in het bestuur te behouden en te vergroten.
Eén van de centrale zaken die aan de orde moet komen, is de transparantie van de coalitie. Het ontslag van de gedeputeerde heeft vele vragen, zowel intern als extern, opgeroepen over de gronden van zijn vertrek. Provinciale Staten en de Burgers hebben recht op duidelijke verklaringen en verantwoording van hun bestuurders, vooral wanneer publieke middelen betrokken zijn. Er moet dus worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van duidelijke protocollen en procedures voor de aanstelling en ontslag van gedeputeerden en de interne en externe communicatie daaromtrent.

Drie B’s:
Hoewel wachtgeldregelingen op zichzelf legitiem zijn, moeten ze in evenwicht zijn met de Belangen (Openbaar bestuur) Behoeften (van ontslag gedeputeerden)  en verantwoording aan de Belastingbetaler erbij. Zijn deze drie B’s wel in evenwicht en hebben we het wel goed gedaan met elkaar? Of zijn we niet een beetje doorgeslagen naar de behoefte van 1 persoon? Hebben we hier wat van geleerd? Kan het ook anders? En zo ja hoe dan! Het is daarom juist nu van groot belang dat PS in staat wordt gesteld om hun controlerende functie volledig en onafhankelijk uit te kunnen oefenen. Dit houdt ook in dat Statenleden van de coalitiepartijen of de coalitiepartijen zelf vooraf aan besluitvormende vergaderingen niet in een soort van ‘coalitieklem’ worden gezet. Oftewel zonder ‘last’ hun taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren. Daar hebben wij immers allen de eed voor afgelegd.
Er is behoefte aan een grotere betrokkenheid bij de benoeming van gedeputeerden. Een profielschets maken we wel op voor de nieuwe commissaris, een griffier of directeur, maar waarom dan niet voor gedeputeerden?

In conclusie, is het ontslag van Gedeputeerde Van den Berg en de daaropvolgende wachtgeldregeling een mooie kans voor Flevoland om juist nu serieus na te denken over bestuurlijke vernieuwing. Dan heb ik het over Transparantie, Omgangvormen, efficiëntie, versterking van checks en balances en transparante betrokkenheid van PS bij de benoeming van gedeputeerden. Immers een sterk dagelijks bestuur is niet alleen een zaak van de coalitie, dat is oude politiek en daar moeten we juist vanaf! Kan het anders? Zeker! Een goed voorbeeld hoe het anders kan naar bestuurlijke vernieuwing zijn al gezet in de hoofdstad van onze provincie, en die al in vele gemeenten al de normaalste zaak van de wereld wordt beschouwd. Een coalitie akkoord met als bijlage de Cv’s van de kandidaat bestuurders worden naar de fracties verstuurd en liggen ook gewoon ter inzage voor boeren, burgers en buitenlui. Dit zouden ook de eerste stappen kunnen zijn naar transparantie van bestuur in dit huis van de democratie.  Het zou daarom goed zijn als kandidaat-gedeputeerden in het openbaar worden gehoord over hun geschiktheid, motivatie en bijvoorbeeld mogelijke belangenverstrengeling. SLF is er van overtuigd dat als we deze cultuur omslag in onze provincie zouden kunnen maken, dit niet alleen intern zal leiden naar betere omgangsvormen en vertrouwen, maar ook positief zal uitwerken in de verhoudingen tussen PS en GS. Provinciale Staten, is als geheel, en dus niet alleen de coalitie verantwoordelijk voor de zware vraagstukken die nog op ons afkomen.

SLF blijft van mening dat herstel van vertrouwen van PS en GS naar de buitenwereld in dit debat centraal moet staan. Het vertrouwen in de politiek is tanende en polarisatie neemt toe. Na dit debat vanavond is het onze grote wens, dat we een nieuwe bestuurlijke politiek met elkaar kunnen voeren en een nieuwe mores hebben gevonden met elkaar.

In afwachting van de reacties overwegen wij een motie ‘Samen slagen of samen falen’ in te dienen, waarvan het dictum luidt:

a)     Dat Provinciale Staten bij de aanstelling van gedeputeerde(n) en/of ontslag betrokken wordt:
b)     Dat voor de aanstelling van gedeputeerde(n) de cv’s aan de fracties worden verstuurd:
c)     Dat de kandidaat-gedeputeerden in het openbaar door de Staten worden gehoord over hun geschiktheid, motivatie en bijvoorbeeld mogelijke belangenverstrengeling.

De uitkomst van het uren durende debat en de starre houding van de oppositiepartijen leverde niet het gewenste resultaat op! 

Meld je aan bij onze partij en word lid!