voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Huishoudelijk reglement

Home / Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement
Politieke Vereniging Sterk Lokaal Flevoland

Het Huishoudelijk Reglement (HHR) beschrijft binnen de werkingssfeer van de Statuten, de regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijke huishoudelijke aard.
Het

Het bestuur:

Een door een ledenvergadering benoemde groep leden welke het bestuur van SLF vormt;

De Fractie:

De gezamenlijke gemeenteraadsleden welke namens SLF in de gemeenteraad zijn verkozen;

Algemene ledenvergadering:

In elke verenigingsjaar worden twee ledenvergaderingen bijeengeroepen. Eén in het tweede kwartaal en één in het vierde kwartaal met als doel de leden te informeren over de voortang van de vereniging;

Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV):

Elke bijeen te roepen ledenvergadering anders dan de algemene ledenvergadering.

Kascommissie:

Een door de algemene ledenvergadering benoemde commissie bestaande uit twee leden en een reserve lid welke de financiële boekhouding en de kas van de vereniging controleert.

Kiescommissie

Een door de BALV benoemde commissie bestaat uit drie leden, waarvan 1 lid uit het dagelijkse bestuur en eventueel 1 lid door het bestuur te benoemen externe en onafhankelijke deskundige;

Campagnecommissie

Een commissie waarin in ieder geval de benoemde kandidaat raadsleden en leden zitten met een in de BALV benoemde coördinator als voorzitter, die zorg draagt voor een campagne actieplan (wie, wat, waar, wanneer) en stands (markt).

Programmacommissie

Een commissie waarin in ieder geval een dagelijks bestuurslid als voorzitter zit en enkele in de BALV benoemde personen.

Communicatieteam

Verantwoordelijk voor publicaties van activiteiten en gebeurtenissen.

Artikel 1 Leden

I. Leden zijn natuurlijke personen die zijn geaccepteerd als lid en hun contributie hebben voldaan;
II. Ereleden: Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de Vereniging door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, zijn benoemd;
III. Begunstigers: Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel of op andere wijze te ondersteunen door een met de Algemene Vergadering overeen te komen financiële bijdrage of andere bijdrage in natura;

Artikel 2

Aanmelden als lid:
I. De aanmelding van nieuwe leden geschiedt schriftelijk bij het verenigingssecretariaat of vraagt het inschrijfformulier aan bij bestuur@leefbaarlelystad.nl
II. Het lidmaatschap gaat in op de eerste of de vijftiende van de maand, nadat de contributie en inschrijfgeld op de bankrekening is bijgeschreven.

Artikel 3 Duur lidmaatschap

I. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met jaarlijks stilzwijgende verlenging.
II. Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzetting en/of door overlijden van het partijlid.
III. Contributies worden niet geretourneerd.
IV. Ieder lid is verplicht om het bestuur te informeren over zijn/haar adreswijziging;
V. Het bestuur is verplicht een ledenlijst bij te houden conform de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 4 Contributie afdrachten en stemrecht

I. De contributie zal worden geïnd in de maand december voorafgaand aan het komende contributiejaar bij voorkeur via automatisch incasso of andere vormen van digitale incasso;
II. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld;
III. Leden die hun contributie niet betaald hebben, hebben geen stemrecht en hebben geen toegang tot de ALV/BALV;
IV. Leden die na een half jaar conform dit artikel lid I hun contributie niet betaald hebben worden na 1 herinnering uitgeschreven als lid;
V. Raadsleden doen een vaste bijdrage van 15 euro per maand. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door de ALV in het najaar vastgesteld;
VI. Wethouders doen een vaste bijdrage van 100 euro per maand. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door de ALV in het najaar vastgesteld. Er geldt een hardheidsclausule voor het bestuur.

Artikel 5 Schorsing of royement van een lid

Opzegging van het (ere-)lidmaatschap door het bestuur kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden, indien:
I. Redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het (ere-)lidmaatschap te laten voortduren;
II. Een (ere-)lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;
III. Het (ere-)lid de vereniging op onredelijke wijze financieel en/of moreel benadeelt.
IV. Het bestuur beoordeelt of hiervan sprake is en stelt het lid hiervan mondeling en schriftelijk gemotiveerd in kennis. Hiertegen kan beroep worden ingesteld conform de Statuten.

Artikel 6 Geldmiddelen

I. De Vereniging verkrijgt geldmiddelen door inning lidmaatschapsgelden afdrachten en donaties;
II. Tot een bedrag van 1000 euro zijn donaties anoniem;
III. Donaties hoger dan 1000 euro moeten onverwijld wettelijk publiek worden kenbaar gemaakt op de website van Sterk Lokaal Flevoland;
IV. Door sponsoring kan de vereniging ook geldmiddelen verkrijgen;
V. De vereniging gaat pas dan over tot acceptatie van sponsoring wanneer er geen sprake is van belangenverstrengeling;

Artikel 7 Bestuur

I. Het verenigingsbestuur bestaat uit minimaal drie personen en maximaal zeven personen
II. De voorzitter, de secretaris en penningmeester worden rechtstreeks in functie bij schriftelijke stemming in de ALV gekozen;
III. De voorzitter, de secretaris en penningmeester kunnen ook bij acclamatie in functie worden gekozen, tenzij er 1 aanwezig lid in de ALV daar bezwaar tegen maakt;
IV. Het dagelijks bestuur kan tussentijds ’tijdelijke bestuursleden’ benoemen tot aan de eerstvolgende ALV;
V. De taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris zijn vastgelegd in de Statuten;

Artikel 8 Bestuursverkiezing

I. Het zittende bestuur doet 2 weken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een voorstel voor de te verkiezen bestuursleden;
II. Kandidaatstelling in de ledenvergadering geschiedt door het verenigingsbestuur, waarbij het bestuur een neutrale positie dient in te nemen;
III. De kandidatuur dient minimaal 7 dagen voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur te zijn ingediend;
IV. Ter waarborging van de onafhankelijke positie van het bestuur kunnen wethouders en raadsleden geen lid zijn van het partijbestuur;
V. Bij schaarste aan bestuursleden kunnen wethouder/raadsleden evenwel benoemd worden als interim-bestuurder voor een periode van maximaal één jaar;
VI. Het bestuur kan een reglement van aftreden opstellen;
VII. Er kan tijdens de algemene ledenvergadering niet bij volmacht worden gestemd;
VIII. Bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden als ze benoemd zijn in een politieke functie.

Artikel 9 Onkostenvergoedingen

I. Het bestuur is bevoegd om kosten te vergoeden die verenigingsleden hebben gemaakt ten behoeve van de vereniging;
II. Kostenvergoedingen vinden plaats op declaratiebasis onder bijvoeging van originele nota’s en betalingsbewijzen;
III. De penningmeester houdt hiervan een administratie bij en verwerkt deze in de jaarrekening.

Artikel 10 Vergaderfrequentie

I. Het bestuur vergadert zo vaak als zij nodig acht;
II. BALV en ALV zo vaak als het bestuur nodig acht, maar tenminste 2 keer per jaar;

Artikel 11 Verkiezingen

In het verkiezingsjaar wordt in een bijzondere ALV (BALV):
I. Een kiescommissie vastgesteld van tenminste 3 leden en eventueel 1 door het bestuur te benoemen externe onafhankelijke deskundige;
II. Een voorzitter van de programmacommissie vastgesteld;
III. Een voorzitter campagnecommissie vastgesteld;
IV. Een profielschets van een lijsttrekker vastgesteld;
V. Een profielschets van een raadslid vastgesteld;
VI. Een profielschets van een wethouder vastgesteld;

Artikel 12 Vaststelling Kandidatenlijst

I. De kiescommissie stelt een genummerde lijst van kandidaten op aan de hand van de profielschetsen en legt deze voor aan het bestuur;
II. Het bestuur neemt een besluit over de genummerde kandidatenlijst en stuurt deze naar de leden minimaal 7 dagen voorafgaand aan de BALV;
III. De kandidatenlijst wordt vastgesteld in BALV;
IV. De voorgestelde volgorde van de genummerde kandidatenlijst wordt tijdens de BALV verdedigd door de gemandateerde kiescommissie;
V. Moties om de volgorde van de kandidatenlijst te wijzigen is mogelijk, als de motie tenminste door twee of meer aanwezige leden is/wordt ingediend.
VI. Moties worden bij meerderheid aangenomen.
VII. Na vaststelling van de kandidatenlijst bestaat de mogelijkheid voor het bestuur om zogenoemde gekwalificeerde ‘lijstduwers’ toe te voegen;
VIII. Alle kandidaten op de lijst tekenen vooraf een overeenkomst met Sterk Lokaal Flevoland een zogenoemde ‘zetelverklaring’.

Artikel 13 Marketing & communicatie

I. De voorzitter van het bestuur communiceert namens de politieke vereniging;
II. De fractievoorzitter communiceert namens de gemeenteraadsfractie;
III. De voorzitters communiceren onderling;
IV. De fractievoorzitter stuurt de agenda van het fractieoverleg naar het bestuur;
V. Het bestuur is bevoegd om fractievergadering bij te wonen;
VI. De verantwoordelijkheid van de website ligt bij het bestuur;

Artikel 14 Huisstijl

I. De huisstijl kan door het bestuur worden gewijzigd;
II. Politieke ambtsdragers van de PVSLF gebruiken de door het bestuur vastgestelde huisstijl.

Artikel 15 Sociale Media

Politieke publicatie die worden gedaan door leden en ambtsdragers van de PVSLF mogen niet in strijdt zijn met de richtlijnen van de vereniging (bijlage).

Artikel 16 Slotbepaling

I. In gevallen waarin de wet, de Statuten en het HHR niet voorziet, beslist het bestuur.

“Eenheid door verscheidenheid”