voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Natuur en Biodiversiteit

Home / Natuur en Biodiversiteit

Natuur en Biodiversiteit

De opgave is urgent, want de afgelopen 25 jaar zijn we al 75% aan insectensoorten verloren. Dit bedreigt ook de vogelpopulatie. Er komen steeds meer landbouwgebieden in Flevoland en ook neemt de verstedelijking toe. Dieren komen naar de stad voor voedsel, broed-, schuil- en eetplekken, veiligheid, warmte en diversiteit. In het stedelijk gebied is soms meer biodiversiteit dan daarbuiten. Het helpt de natuur om te ontwerpen op verbindingen: groene verbindingen, maar ook blauwe verbindingen (water), bruine verbindingen (ondergrond) en zwarte verbindingen (duisternis). Op schaal van de stad moet gestuurd worden op verbindingen, routes en koppelingen van groene initiatieven. SLF vindt dat er een versterking van de natuur in Flevoland noodzakelijk is. Er moet een sterkere balans tussen natuurwaarden en (economische) ontwikkeling worden gevonden.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet een balans gevonden worden tussen behoud en bescherming van bijzondere natuurwaarden enerzijds en het bieden van mogelijkheden voor (economische) ontwikkelingen anderzijds (lees: Lelylijn/IJmeeerverbinding) SLF wil niet alleen inzetten op het vinden van de genoemde balans, maar juist ook op versterken van bijzondere flora en fauna in Flevoland. De dramatische teruggang van weidevolgels moet worden gestopt. SLF bepleit dat een zogenoemd Soortmanagementplan wordt toegepast. Hierin staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op alternatieve locaties.

Oostvaardersplassen.

Toen de grote grazers in de Oostvaardersplassen werden uitgezet vond men dat deze, ondertussen verwilderde, dieren een zo vrij en ongestoord mogelijk leven moesten kunnen leiden. Dit kon volgens ons alleen door het leefgebied te vergroten, door het te verbinden met omliggende gebieden, en door bomen en struiken te planten in de kale gebieden zodat er voorzien werd in voldoende voedsel en beschutting. Maar naar de visie van SLF heeft de Oostvaardersplassen nooit de kans gekregen zich goed te ontwikkelen. Zo is het niet verbonden met andere natuurgebieden en ook binnen het gebied heeft men niet voldoende maatregelen genomen om ‘begrazing’ goed te sturen. Tot die tijd zal er ‘verantwoord beheer’ moeten plaatsvinden. Dat betekend dat in de toekomst het aantal hekrunderen en konikpaarden gereduceerd dient te worden. Géén Wolf in Flevoland. SLF staat voor het vergroten van het leefgebied. Teveel dieren op te weinig oppervlakte leidt namelijk tot een ernstige verstoorde bioptoop en habitat. De verbinding van de Oostvaardersplassen met omliggende gebieden, zoals het Horsterwold, is van belang om (grote grazers)dieren de kans te geven te migreren. SLF pleit voor een zo snel mogelijk een verbinding tussen deze gebieden. Dit alles binnen een verantwoord wildbestand.

Biodiversiteit

Terwijl in onze Flevolandse buitengebieden de natuur steeds minder divers wordt als gevolg van intensieve landbouw en glastuinbouw, willen wij de steden, dorpen en wijken in Flevoland kansen bieden om biodiversiteit te bevorderen. Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit te behouden, is inclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor u als inwoner van Flevoland en onze leefomgeving.

Natuur heeft ook een economische waarde. Investeren in natuur en het versterken van biodiversiteit is ook uit economisch oogpunt een verstandige zet. Een duurzaam en ecologisch verantwoorde omgeving vertaalt zich ook in een hogere waarde voor het vastgoed en recreatie. Investeren in natuur en biodiversiteit is een belangrijk onderdeel geworden van onze economie. Het zorgt voor een grotere toekomstwaarde van de leefomgeving en voorkomt maatschappelijke en economische schade. We kunnen het verschil maken door in elk onderdeel van het systeem te investeren in natuur en herstel van biodiversiteit. Verdichting biedt kansen om binnenstedelijk te vergroenen en te verduurzamen. Om versleten groene plekken op te waarderen en met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een toekomstbestendige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.