voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Toerisme, sport & recreatie

Home / Toerisme & recreatie

Toerisme, sport & recreatie

Toerisme Sport en Recreatie

Flevoland heeft de ambitie om meer bezoekers aan te trekken en bestedingen te laten toenemen. Sterk Lokaal Flevoland wil de komende jaren meer toeristen/bezoekers aantrekken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een grotere bekendheid van Flevoland als aantrekkelijke unieke bestemming. Om dat te bereiken wil Sterk Lokaal Flevoland het unieke karakter van Flevoland krachtiger benutten. Samen met Flevolandse partners zetten we in op versterking van de Flevolandse vrijetijdssector. Dit samen draagt bij aan groei van het aantal banen. Net zoals het inzetten op een sterkere kruisbestuiving van recreatie en toerisme met onder meer cultuur, natuur, sport en archeologie.

Flevoland is door haar ontstaanswijze omringd door water. Het is van belang dat veel toeristisch-recreatieve voorzieningen zich langs de lange ‘kustlijn’ van Flevoland bevinden en dat de oeverrecreatie en watersport hier goed ontwikkeld zijn. Zo telt de Flevolandse watersport relatief veel banen en zijn veel vakanties in de provincie water gerelateerd. Door de concentratie langs het buitenwater is het ‘binnenland’ met dorpen en hoofdzakelijk agrarisch gebied, toeristisch-recreatief vrij leeg met als gevolg tamelijk grote afstanden tussen bezienswaardigheden.

Ondernemers zijn trots op hun provincie en zij dragen dit ook uit. In hun aanbod verwijzen zij op tal van manieren naar ”Nieuw Land op Zeebodem”. Zo verkopen zij streekproducten, verstrekken informatie over nabije bezienswaardigheden en ontwikkelen nieuwe (belevings)producten passend bij ons Flevolandse DNA. Bezoekers krijgen zo een vrijetijdsbeleving die specifiek is voor Flevoland. Sterk Lokaal Flevoland wil dit blijvend stimuleren.

In dat kader zet Sterk Lokaal Flevoland zich ook graag in om het “Randmeer Noordoostpolder” weer op de agenda te krijgen, omdat zij van mening is dat het de Noordoostpolder versterkt omdat zij naast het windmolenvrije gebied het toekomstige “groene hart van Nederland” wil worden. Zo streven we naar doorvaarroutes van Vollenhove/Blokzijl/Kuinre naar Friesland en campings langs het nieuw te vormen randmeer. Ook dient de bijzondere identiteit van het oude stadsgezicht van Urk in ere hersteld te worden. Daar hebben de Urkers recht op.

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen en te ontmoeten. Het is niet alleen een krachtig middel in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl, maar ook een prachtige manier om Flevoland te ervaren en te beleven. De provincie Flevoland heeft sporters veel te bieden vanwege haar prachtige natuur, ruim opgezette woonkernen en goede infrastructuur. Niet voor niets zijn triatlon, watersport, fietsen en hardlopen aangewezen als (pilot) kernsport van onze provincie. Het zijn bij uitstek sporten die in de openbare ruimte worden beoefend. Maar ook daarbuiten valt er in de Flevolandse ruimte voldoende te beleven en te bewegen. 

Ruim 53 procent van de Flevolanders is te zwaar. Sterk Lokaal Flevoland vindt dat de Provincie een grotere rol zou moeten spelen in het terugdringen van overgewicht. Meer bewegen is één van de aandachtspunten in het beleid voor de komende jaren.

Speerpunten

Iedere Flevolander moet plezier kunnen beleven aan sport, ongeacht welke belemmeringen dan ook;

  1. Terugdringen van overgewicht is een belangrijke zaak;
  2. De beweegnorm van de Flevolanders moet naar minimaal het landelijk gemiddelde;
  3. Duurzame sportinfrastructuur: eind 2027 zijn alle sportverenigingen benaderd en geholpen bij het energieneutraal maken van hun sportaccommodaties;
  4. Motorische vaardigheid is ook van belang voor een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van onze inwoners; 
  5. Topsport is hard nodig in de provincie. Zonder topsport geen breedtesport;
  6. Inzetten op versterking van de Flevolandse vrijetijdsector.