voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Toerisme & recreatie

Home / Toerisme & recreatie

Toerisme & recreatie

Flevoland heeft de ambitie om meer bezoekers aan te trekken en bestedingen te laten toenemen. SLF wil de komende jaren meer toeristen/bezoekers aantrekken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een grotere bekendheid van Flevoland als aantrekkelijke unieke bestemming. Om dat te bereiken wil SLF het unieke karakter van Flevoland krachtiger benutten. Samen met Flevolandse partners zetten we in op versterking van de Flevolandse vrijetijdssector. Dit samen draagt bij aan groei van het aantal banen. Net zoals het inzetten op een sterkere kruisbestuiving van recreatie en toerisme met onder meer cultuur, natuur, sport en archeologie.

Flevoland is door haar ontstaanswijze omringd door water. Het is van belang dat veel toeristisch-recreatieve voorzieningen zich langs de lange ‘kustlijn’ van Flevoland bevinden en dat de oeverrecreatie en watersport hier goed ontwikkeld zijn. Zo telt de Flevolandse watersport relatief veel banen en zijn veel vakanties in de provincie watergerelateerd. Door de concentratie langs het buitenwater is het ‘binnenland’ met dorpen en hoofdzakelijk agrarisch gebied, toeristisch-recreatief vrij leeg met als gevolg tamelijk grote afstanden tussen bezienswaardigheden.

Ondernemers zijn trots op hun provincie en zij dragen dit ook uit. In hun aanbod verwijzen zij op tal van manieren naar ”Nieuw Land op Zeebodem”. Zo verkopen zij streekproducten, verstrekken informatie over nabije bezienswaardigheden en ontwikkelen nieuwe (belevings)producten passend bij ons Flevolandse DNA. Bezoekers krijgen zo een vrijetijdsbeleving die specifiek is voor Flevoland. SLF wil dit blijvend stimuleren.

In dat kader zet SLF zich ook graag in om het “Randmeer Noordoostpolder” weer op de agenda te krijgen, omdat zij van mening is dat het de Noordoostpolder versterkt omdat zij naast het windmolenvrije gebied het toekomstige “groene hart van Nederland” wil worden. Zo streven we naar doorvaarroutes van Vollenhove/Blokzijl/Kuinre naar Friesland en campings langs het nieuw te vormen randmeer. Ook dient de bijzondere identiteit van het oude stadsgezicht van Urk in ere hersteld te worden. Daar hebben de Urkers recht op.