voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

Home / Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

SLF stelt dat iedereen die mee kan doen ook aan het werk is. Mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen moeten we extra ondersteunen. Voor mensen die willen werken maar niet in staat zijn om te werken is (langdurige) ondersteuning beschikbaar. SLF wil via provinciale projecten in samenwerking met gemeenten mensen snel vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan helpen door o.a. in te zetten op een krachtig armoedebeleid. SLF neemt een post “armoedebeleid” op in de provinciale begroting.

(Niet-westerse allochtonen is daarbij een stevige aandacht groep. Zij zitten 6x zo vaak in de bijstand en inmiddels gaat meer dan de helft van de totale bijstand naar allochtonen (CBS)).

SLF wil dat er een einde komt aan dit structurele probleem door verplichte (arbeids)integratie-processen te starten. SLF zal –indien mogelijk- dependances van HBO op Zorg, Horeca, Toerisme, Innovatie & technisch onderwijs bevorderen in onze provincie. Afstemming met bedrijfsleven is daarvoor een vereiste. Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Talentontwikkeling en participatie van jongeren moet worden gestimuleerd. Vroegtijdige schoolverlating vraagt een institutionele benadering (verplicht passend onderwijs). SLF wil inzetten op een terugkeer van ambachtelijk schoolonderwijs in alle delen van de Provincie!

De leefbaarheid van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland wordt ernstig aangetast door de grote hoeveelheid windturbines die onze provincie rijk is. SLF streeft naar een uitsterfconstructie en een algemene stop op verdere plaatsing van Windturbines! SLF is tegen verdere aantasting van het landschap door megalomane 200 meter hoge turbines. Wij moeten de komende decennia gebruiken om de mogelijkheid van de ontwikkeling van een Kern(fusie)centrale als compensabele alternatieve energie te onderzoeken en mogelijk te maken. Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op kostbare landbouwgrond.