voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

Home / Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

Armoede

Sterk Lokaal Flevoland stelt dat iedereen die mee kan doen ook aan het werk is. Mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen moeten we extra ondersteunen. Voor mensen die willen werken maar niet in staat zijn om te werken is (langdurige) ondersteuning beschikbaar. Sterk Lokaal Flevoland wil via provinciale projecten in samenwerking met gemeenten mensen snel vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan helpen door o.a. in te zetten op een krachtig armoedebeleid. Sterk Lokaal Flevoland neemt een post “armoedebeleid” op in de provinciale begroting. (Niet-westerse allochtonen is daarbij een stevige aandacht groep. Zij zitten 6x zo vaak in de bijstand en inmiddels gaat meer dan de helft van de totale bijstand naar allochtonen (CBS)).

Arbeid

Sterk Lokaal Flevoland wil dat er een einde komt aan dit structurele probleem door verplichte (arbeid) integratieprocessen te starten. Sterk Lokaal Flevoland zal – indien mogelijk – dependances van HBO op Zorg, Horeca, Toerisme, Innovatie & technisch onderwijs bevorderen in onze provincie. Afstemming met bedrijfsleven is daarvoor een vereiste. Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Talentontwikkeling en participatie van jongeren moet worden gestimuleerd. Vroegtijdige schoolverlating vraagt een institutionele benadering (verplicht passend onderwijs). Sterk Lokaal Flevoland wil inzetten op een terugkeer van ambachtelijk schoolonderwijs in alle delen van de Provincie!

Stikstof

Nederland bevindt zich momenteel in een stikstof crisis. Sterk Lokaal Flevoland is geen expert op dit zeer ingewikkelde probleem. Ook schatten wij in dat de rest van de provinciale politiek hier geen (voldoende) kaas van heeft gegeten. Het is daarom zaak dat we als politiek ons uiterst nauwkeurig laten informeren door de experts op het gebied van stikstof alsmede de grote stikstof uitstoters. Sterk Lokaal Flevoland is van mening dat alle stakeholders van de stikstof problematiek betrokken moeten worden bij het opstellen van het meerjarig stikstof beleid.

Vervuilende bedrijven

Bedrijven die zwaar vervuilend zijn voor het milieu worden geweerd in Flevoland. Als milieu vervuilende bedrijven niet de nodige maatregelen nemen zodat ze aan de milieu eisen voldoen, dan zullen deze bedrijven Flevoland moeten verlaten.

Speerpunten

  1. Jonge ondernemers van visserij- en agrarische familie bedrijven die door saneringen binnen hun sector niet verder kunnen worden krachtig ondersteund;
  2. Geen verplichte sanering (uitkopen) van familiebedrijven in de visserij en agrarische sector;
  3. Er wordt werk gemaakt voor de personeel tekorten in de zorgsector in de breedste zin des woord;
  4. Werkgevers krijgen loonsubsidie om mensen aan te nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben;
  5. Investeren in laaggeletterdheid en tegengaan vroegtijdige schoolverlaters;
  6. Voer ambachtsscholen opnieuw in;
  7. Invoering van structureel overleg met bedrijfsleven en HBO dependances in diverse sectoren. Bijvoorbeeld Toerisme, Horeca, Zorg en Innovatie;
  8. Stimuleer bedrijven die technische innovatie doorvoeren.